Własne biuro rachunkowe Gniezno

Własne biuro rachunkowe to marzenie większości absolwentów studiów finansowych. Nie jest to tak proste i bezproblemowe, jak może się wydawać. Niestety bezpośrednio po studiach może nie udać się nam założenie działalności. Jeśli planujemy otworzenie biura, musimy posiadać odpowiednie kwalifikacje i wiedzę, a także znaleźć pracowników, którzy spełnią określone wymagania. O czym jeszcze warto wiedzieć przed założeniem swojego biura rachunkowego?

Biuro rachunkowe Gniezno – usługi

Większość biur rachunkowych zajmuje się:

  • określaniem rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • prowadzeniem ksiąg rachunkowych, które zawierają zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  • gromadzeniem i przechowywaniem dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji,
  • prowadzeniem sprawozdań finansowych,
  • wyceną aktywów i pasywów oraz ustalaniem wyniku finansowego.

Prowadzenie określonych usług w biurze rachunkowym Gniezno jest jednak zależne od kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia. Czym dłużej pracowaliśmy w swoim zawodzie, tym łatwiej będzie nam prowadzić firmę. Jeśli jeszcze nie czujemy się na siłach, aby samodzielnie prowadzić firmy klientów, warto jest jeszcze doszkolić się i zdobyć więcej wiedzy. Wtedy z pewnością będzie nam dużo łatwiej.

Biuro rachunkowe Gniezno

Kto może prowadzić biuro rachunkowe?

Założenie biura rachunkowego Inowrocław wymaga spełnienia kilku warunków. Przede wszystkim musimy:

  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie być karanym za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  • posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
  • być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych.

Jeśli początkowo chcemy założyć jednoosobową działalność gospodarczą, to musimy złożyć formularz CEIDG-1 oraz zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Więcej informacji o zakładaniu działalności gospodarczej możemy znaleźć w Ustawie Prawo przedsiębiorców lub w Kodeksie Cywilnym.